+ 31 (0)71 527 7391 | sos@law.leidenuniv.nl | Volg ons op instagram op @ sos_leiden voor de meest actuele informatie.

  Blog

  Alle verslagen van activiteiten en het lid van de maand!

  5 april 2017 – Lezing prof. mr. dr. Pauline Schuyt

  Op woensdag 5 april 2017 heeft prof. mr. dr. Pauline Schuyt een lezing verzorgd voor SOS. Deze lezing stond geheel in het teken van de levenslange gevangenisstraf en de recente ontwikkelingen die zich rondom deze straf hebben voorgedaan.

  De levenslange gevangenisstraf is de zwaarste straf die het Nederlandse sanctiestelsel kent en werd door minister Modderman ingevoerd als alternatief voor de doodstraf. De Nederlandse levenslange gevangenisstraf kent geen mogelijkheid voor voorwaardelijke invrijheidstelling en dus eindigt de straf met het levenseinde van de gestrafte. Alleen indien gratie wordt verleend door de koning eindigt de straf eerder. In Nederland zitten op dit moment 43 mensen vast op deze strafrechtelijke titel.

  Aan de orde kwamen verder de verschillende actoren die een rol hebben gespeeld bij de recente ontwikkelingen. Vanuit de politiek klonk lange tijd het geluid ‘levenslang is in Nederland levenslang’. Door een aantal uitspraken van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) wordt de laatste tijd de vraag gesteld of de huidige wijze van tenuitvoerlegging van de levenslange gevangenisstraf in Nederland nog wel houdbaar is. Het EHRM is van oordeel dat indien er bij de tenuitvoerlegging van de levenslange gevangenisstraf de jure en de facto geen perspectief op invrijheidstelling wordt geboden, er sprake is van een inhumane behandeling op grond van artikel 3 EVRM. Volgens het Hof moet ook de levenslanggestrafte uitzicht hebben op vroegtijdige invrijheidstelling en dient er een tussentijds beoordelingsmoment te zijn (Vinter e.a.).

  Naar aanleiding van de Europese uitspraken en geluiden vanuit de Nederlandse rechtspraak en wetenschap is per 1 maart 2017 een speciaal adviescollege ingesteld dat zich gaat uitlaten over de vraag of levenslanggestraften zich na 25 jaar kunnen gaan voorbereiden op een mogelijke terugkeer in de samenleving. De samenstelling van dit adviescollege en de criteria voor herbeoordeling zijn neergelegd in het Besluit Adviescollege levenslanggestraften.

  Het is echter nog maar de vraag of dit voldoende is in het licht van de Europese rechtspraak of dat er toch een tussentijdse herbeoordeling door een rechter dient te komen. De komende jaren zal blijken waar het heen gaat met de levenslange gevangenisstraf.

  Door het interactieve karakter van de lezing konden de SOS-leden hun eigen inbreng naar voren brengen en was er voldoende ruimte voor het stellen van vragen. De avond werd afgesloten met een borrel. Wij kijken terug op een geslaagde en interessante lezing!

  Lezing Schuyt 16:9

  17 maart 2017 – Symposium Minderjarigen

  Vrijdagmiddag 17 maart 2017 heeft het symposium over ‘Minderjarigen in het strafproces’ plaatsgevonden. Dit symposium was een samenwerking van JSV Liberi, Defence for Children en SOS Leiden. Vijf sprekers hebben hun expertise toegelicht naar aanleiding van een casus. Kortgezegd ging de casus over Anna van 15 jaar, die in handen viel van loverboy Jeffrey van 16 jaar.

  De spits werd afgebeten door coördinerend jeugdofficier van justitie mr. Judith van Schoonderwoerd den Bezemer-Wolters. Zij vertelde over zaken die zij zoal behandeld. Belangrijk is dat het belang van het kind altijd voorop staat in het jeugdstrafrecht. Judith zou Jeffrey uit de casus zeker voorgeleiden (hij was dan ook op heterdaad betrapt). Tevens kwam duidelijk naar voren dat niet alleen naar de verdachte gekeken wordt. Ook voor slachtoffer Anna wordt hulp geregeld. Zo kan een slachtoffer bijvoorbeeld onder de aandacht worden gebracht van een organisatie als Veilig Thuis.

  Als tweede was advocaat mr. Nienke Swart aan de beurt. Nienke staat minderjarige verdachten bij in hun strafproces. Zij legde uit dat er als het ware twee groepen verdachten zijn. De ‘first offenders’ die vooral bang zijn voor de reactie van hun ouders en zich erg zorgen maken over wat er gaat gebeuren. De tweede groep stelt zich wat stoerder op en geeft vooral de omgeving de schuld. Nienke legde uit dat communicatie met de minderjarige heel belangrijk is, ook om het vertrouwen te winnen. Daarnaast moet je je goed beseffen dat je anders tegen een twaalfjarige dan tegen een zeventienjarige praat. In de piketfase voor het verhoor zou Nienke aan Jeffrey adviseren om te zwijgen.

  Hierna was het de beurt aan dr. Stephanie Rap. Zij is universitair docent bij de afdeling jeugdrecht. Ze studeerde pedagogische wetenschappen en criminologie. Stephanie heeft onderzoek gedaan naar de Nederlandse praktijk van de jeugdstrafzitting in vergelijkend perspectief. Duidelijk werd dat het voor het ervaren van een eerlijk proces voor de minderjarige erg belangrijk is dat hij het gevoel heeft gehoord te worden. Hoe meer begrip en uitleg voor en aan de jeugdige, hoe beter hij de beslissing kan accepteren. Ook hier is communicatie dus weer erg belangrijk.

  Als vierde was mr. Ytje Minke Hokwerda aan de beurt. Zij is projectcoördinator op de afdeling jeugdrecht bij Defence for Children-ECPAT. ECPAT zet zich in voor minderjarige slachtoffers van seksueel misbruik. Defence heeft een Kinderrechtenhelpdesk en zo kunnen zij signalen opvangen die in de samenleving spelen. Ytje legde uit dat er een groot verschil bestaat tussen het verhoren van iemand onder en boven de twaalf jaar. Twaalfminners worden verhoord in een speciaal daarvoor ingerichte verhoorstudio en zij worden hier zo goed mogelijk op voorbereid. Speciale zedenrechercheurs doen deze verhoren. Voor kinderen vanaf twaalf jaar geldt dit in beginsel niet. Dit kan een negatieve uitwerking hebben op de minderjarige.

  Tot slot was het woord aan forensisch jeugdpsychiater prof. dr. Arne Popma. Hij is als docent verbonden aan de Universiteit Leiden en als psychiater werkzaam bij de Bascule in Amsterdam, waar hij werkt met kinderen en jongeren met psychiatrische stoornissen en gedragsstoornissen. Arne legde uit dat het altijd belangrijk is dat we ons bij jeugdigen blijven beseffen dat er een kind tegenover ons zit. Die behandel je anders dan een volwassene. Verschillende ontwikkelingen in de hersenen maken dat jeugdigen bepaalde beslissingen nemen of handelingen verrichten. Ze zijn vrij sterk gericht op acute beloning en het gedeelte van de hersenen wat dat afremt en de lange termijn overziet, is nog volop in ontwikkeling.

  Na alle sprekers was er ruimte voor discussie aan de hand van verschillende stellingen. Zowel de sprekers als de aanwezigen deden hier enthousiast aan mee. Duidelijk werd dat het pedagogische karakter in het jeugdstrafrecht centraal staat en dat een goede omgang met de jeugdige van belang is. Na afloop was er gelegenheid na te praten tijdens de borrel.

  Wij kijken terug op een zeer geslaagde middag!

  v.l.n.r.: Céline Verheijen, Arne Popma, Stephanie Rap, Nienke Swart, Ytje Minke Hokwerda, Judith van Schoonderwoerd den Bezemer-Wolters
  v.l.n.r.: Céline Verheijen, Arne Popma, Stephanie Rap, Nienke Swart, Ytje Minke Hokwerda, Judith van Schoonderwoerd den Bezemer-Wolters

  LUFbanner_student468x601

  25 februari 2017 – Uitzending ‘Weet ik veel’

  Zaterdag 25 februari 2017 was het dan eindelijk zo ver: SOS was vanaf 20:00 uur te zien bij het televisieprogramma ‘Weet ik veel’ op RTL4! In het programma, gepresenteerd door Linda de Mol, testen driehonderd studenten en drie BN’ers hun algemene kennis door vijftig vragen te beantwoorden en strijden zij om een zo hoog mogelijk geldbedrag.

  De algemene kennis van de deelnemers werd samen met die van presentator Jan de Hoop, zangeres Maan en acteur Mimoun Oaïssa flink op de proef gesteld. Al snel bleek dat al het harde studeren zijn vruchten heeft afgeworpen. Zowel Jessica van Kempen als Franck Budde werden bij de tussenstand genoemd als best presterende student!

  Vol spanning begonnen de deelnemers aan de laatste paar vragen en was het wachten op de uitslag. Wie zou de beste student zijn die deel mocht nemen aan de finale om zo een flink geldbedrag binnen te halen? Na de reclame kwam het verlossende antwoord: Jessica van Kempen had met een 8,6 het best gepresteerd en dus mocht zij Jan de Hoop gaan ondersteunen in de spannende finale.

  Na het beantwoorden van een aantal lastige finalevragen is Jessica met een bedrag van maar liefst 4.000 euro geëindigd! SOS kijkt met veel plezier terug op deze spannende en zeer succesvolle activiteit en wij willen Jessica hierbij nogmaals feliciteren met de winst!

  Uitzending 'Weet ik veel'
  Uitzending ‘Weet ik veel’

  20 februari 2017 – Lezing Mr. Erik Thomas

  Mr. Erik Thomas van TDNL Strafrechtadvocaten heeft op maandag 20 februari 2017 een lezing verzorgd voor SOS. Erik Thomas is in 1988 civielrechtelijk afgestudeerd aan de Universiteit Leiden en vrijwel direct na zijn afstuderen in het strafrecht beland. Zijn praktijk is divers: van de lokale politierechter tot zeer omvangrijke – veelal internationale – strafzaken waarbij de nadruk ligt op de georganiseerde criminaliteit. Verder staat hij bekend als ‘de clubadvocaat’ van motorclub Satudarah.

  Mr. Thomas begon zijn lezing met een korte introductie over zichzelf en zijn loopbaan, waarbij hij aan de studenten meegaf dat het belangrijk is om een plan te hebben en dat hij zelf eigenlijk per toeval strafrechtadvocaat is geworden. Vervolgens werd dieper ingegaan op het vak van de strafrechtadvocaat en de dagelijkse praktijk waar deze mee te maken krijgt. Welke karaktereigenschappen en interesses dient een strafrechtadvocaat te hebben, hoe ga je om met cliënten en waar loop je tegenaan? Aan de hand van een aantal voorbeelden uit de praktijk kregen de studenten een beter begrip van de bezigheden van de strafrechtadvocaat.

  Al snel werd duidelijk dat het werk van een strafrechtadvocaat uit veel meer bestaat dan alleen het bestuderen van dossiers en het bijstaan van verdachten op zitting. Het is mede de taak van de strafrechtadvocaat om de belangen van verdachten ook in een breder kader te behartigen. Dit kan bijvoorbeeld door het voeren van overleg met justitiële autoriteiten, zoals politieambtenaren of officieren van justitie.

  Gedurende de lezing werd aan de studenten de mogelijkheid gegeven tot het stellen van vragen, waar zij dan ook uitgebreid gebruik van hebben gemaakt. Door de vele voorbeelden en interactie was het interessant en leuk om naar te luisteren! De avond werd afgesloten met een gezellige borrel.

  Lezing Erik Thomas
  Lezing Erik Thomas

  13 februari 2017 – Pleittraining Spong en Cleerdin & Hamer

  Een aantal leden heeft op maandag 13 februari 2017 een pleittraining gevolgd die werd gegeven door Brigitte Roodveldt van Spong Advocaten en Patrick van der Meij van Cleerdin & Hamer Advocaten.

  Voorafgaand aan de pleittraining kregen de deelnemers een geanonimiseerd procesdossier toegestuurd dat zij vanuit de rol van advocaat of officier van justitie dienden voor te bereiden, zodat zij een goed pleidooi respectievelijk requisitoir konden houden.

  Brigitte Roodveldt en Patrick van der Meij namen plaats op de stoel van de rechter in de pleitzaal van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid en vormden samen een (minimale) meervoudige kamer. Vanaf dat moment was het aan de deelnemers om hun toga aan te trekken en de zaak goed te bepleiten om zo de rechters te overtuigen van hun standpunten. In het dossier bevonden zich zowel sterke aanknopingspunten om de verdachte te veroordelen voor mishandeling dan wel vrij te spreken.

  Na de repliek en dupliek kreeg iedere deelnemer persoonlijke feedback over wat hij of zij in het vervolg beter zou kunnen doen. Door de humor waarmee dit gepaard ging werden de deelnemers op een leuke en opbouwende manier op hun goede en zwakke punten gewezen. Met een tevreden gevoel kijkt SOS terug op een succesvolle en leerzame pleittraining!

  Heb jij met veel plezier de pleittraining gevolgd of vind jij het leuk om te pleiten? Meld je dan snel aan voor de Nationale Strafpleitcompetitie via onze website!

  Pleittraining Spong Advocaten en Cleerdin & Hamer Advocaten
  Pleittraining Spong Advocaten en Cleerdin & Hamer Advocaten

   

   

  7 februari 2017 – Bezoek Functioneel Parket

  Op dinsdag 7 februari is SOS met een groep van 25 leden afgereisd naar het IJdok in Amsterdam om een bezoek te brengen aan het Functioneel Parket (FP) van het Openbaar Ministerie. Na de ontvangst op deze prachtige locatie en onder het genot van een kop koffie of thee kreeg SOS een korte introductie over het OM en FP. Aan de hand van een presentatie werd verteld waar het FP zich mee bezig houdt, welke zaken het FP zoal gedaan heeft en wat het FP onderscheidt van een arrondissementsparket.

  Na de introductie was het woord aan twee officieren van justitie van de afdeling milieucriminaliteit. De zaal werd leeggemaakt en de deelnemers moesten door middel van een aantal stellingen letterlijk een positie innemen. Op deze manier werden de deelnemers actief aan het werk gezet bij het oplossen van een casus. Geen enkele keer was de groep het unaniem eens met elkaar waardoor er altijd twee groepen lijnrecht tegenover elkaar stonden. Hierdoor werden er een aantal mooie argumenten naar voren gebracht waarbij de discussie soms hoog opliep.

  Hierna was het tijd voor pauze en kon de zaal worden omgebouwd voor het volgende onderdeel: speeddaten met FP’ers. Verdeeld over zeven groepjes kwamen de deelnemers steeds bij een andere medewerker van het FP te zitten en konden er allerlei vragen worden gesteld. Doordat de medewerkers van verschillende afdelingen afkomstig waren en verschillende functies bekleden kregen de deelnemers veel informatie over wat het werken bij het FP daadwerkelijk inhoudt.

  Tot slot vond er een gezamenlijke Q&A plaats over de carrièremogelijkheden bij het OM en FP. Vanuit de afdeling HR werd antwoord gegeven op verschillende vragen, zoals hoe kun jij in aanmerking komen voor een baan bij het OM of FP en waar wordt naar gekeken als je gaat solliciteren?

  Ter afsluiting van het bezoek werd op locatie door het FP een borrel gefaciliteerd. Met een prachtig uitzicht over het IJ werd de dag gezellig afgesloten.

  Alhoewel de deelnemers vooraf al wel bekend waren met het FP, ontbrak bij de meesten een beeld over de precieze invulling en werkzaamheden. Het programma en alle daarbij verkregen informatie hebben ertoe bijgedragen dat dit beeld een stuk duidelijker is geworden. Het was een erg leerzame en gezellige middag!

  Bezoek Functioneel Parket
  Bezoek Functioneel Parket

   

  Lid van de maand: Februari – Vera Graafland

  Hoi Vera! Vertel eens kort iets over jezelf. Wie ben jij? – “Mijn naam is Vera, maar dat zei je al in de vraag, ik heb schoenmaat 43 en vanmorgen heb ik ontbeten met magere kwark, dat doe ik meestal.

  30 april a.s. word ik alweer dertig. Soms ik voel mij ook wel een bijna dertiger. Laatst liep ik door de gang op het KOG en zag ik een heleboel jonge bachelorstudenten. Toen had ik zoiets van, het is wel goed geweest. Op dat moment voelde ik mij wel oud.

  Ik woon samen met mijn hond in Den Haag. Ik woon daar sinds mijn zeventiende en woon nu dus al ruim 12 jaar op mezelf. Hiervoor woonde ik bij mijn ouders in Beuningen, een klein dorpje vlakbij Nijmegen.

  Mijn bachelor heb ik hier in Leiden gedaan. Dit jaar ben ik begonnen aan de master Strafrecht en vorig jaar september ben ik gestart met de master Jeugdrecht. Voor deze master moet ik nog mijn scriptie schrijven en het vak Children’s Rights volgen.

  Ik ben nu het boek de Nix van Nathan Hill aan het lezen. Dat vind ik fijn om te doen, lezen. Sinds mijn masters komt er alleen niet zo heel veel meer van.”

  Lees het hele interview met Vera hier!

  Lid van de maand: Januari – Justin Zwaan

  Hoi Justin! Vertel eens kort iets over jezelf. Wie ben jij? – “Ik ben Justin Zwaan, 27 jaar en geboren en getogen in Leiden. Naast student ben ik bestuursvoorzitter van de vereniging van eigenaars hier in Leiden.

  Na mijn middelbare school ben ik op mijn achttiende bij Achmea gaan werken. Ik ben daar begonnen als medewerker klantenservice en vervolgens doorgegroeid naar andere afdelingen. Ik heb binnen het bedrijf verschillende projecten gedaan en mij onder meer bezig gehouden met procesoptimalisatie. Op mijn 23ste ben ik gestopt met werken en besloot ik te gaan studeren.

  Ik heb in Tilburg mijn propedeuse gehaald en ben vervolgens naar Leiden overgestapt. Aan de ene kant wel even wennen, ik verdiende royaal dus het is wel een tegenvaller als je het opeens moet doen met studiefinanciering. Nu doe ik wel iets wat ik echt leuk vind.

  Ik vind het leuk om complexe problemen op te lossen en zoek uitdaging in mijn werk. Bij rechten speel je als het ware een spel met de tegenstander, met als doel om dat spel te winnen of om in ieder geval een zo goed mogelijk resultaat voor jouw cliënt neer te zetten. Op deze manier iemand overtuigen van jouw gelijk, vind ik mooi.”

  Lees het hele interview met Justin hier!

  Lid van de maand: December – Selina Rahimbaks

  Hoi Selina! Vertel eens kort iets over jezelf. Wie ben jij? – “Ik ben Selina Rahimbaks, 25 jaar jong en geboren in Alphen aan den Rijn. Mijn ouders zijn geboren in Suriname en mijn voorouders komen uit India.

  Ik ben rechten gaan studeren omdat ik rechtvaardigheid hoog in het vaandel heb staan. Nadat ik tijdens mijn bachelor mijn student-assistent onderzoek had afgerond bij de afdeling Straf- en Strafprocesrecht is mijn passie en liefde voor het strafrecht nog meer versterkt. Dit smaakte naar meer en de keuze om de master Straf- en Strafprocesrecht te doen was dus snel gemaakt!

  Om mijn strafrechtelijke kennis te verbreden heb ik vorig studiejaar International Criminal Law gestudeerd aan Oxford University. Super spannend en leuk om te doen! Hier heb ik het Engelse studentenleven, het rechtssysteem en de cultuur mogen ervaren. Dat vond ik heel bijzonder. Naast mijn studie heb ik rondgereisd door Azië en heb ik veel kennis opgedaan op het gebied van mensen, cultuur en religie. Voor mij is reizen echt een verrijking van mijn leven.”

  Lees het hele interview met Selina hier!

  17 november 2016 – Masterclass Geluk

  Op donderdag 17 november heeft SOS een Masterclass Geluk creëren georganiseerd. Iedereen is eigenlijk wel bezig met zo gelukkig mogelijk zijn. Maar hoe doe je dat? En hoe word je dat? Hier zijn talloze boeken over geschreven en Melvin, die de masterclass verzorgde en veel boeken heeft gelezen, heeft op basis van deze boeken en eigen ervaringen een gelukstraining gemaakt.

  Tijdens de training werd aandacht besteed aan hoe geluk is opgebouwd en hoe jij meer geluk kunt ervaren in je leven. Wist je bijvoorbeeld dat 50% van jouw geluksgevoel genetisch is? En dat maar 10% afhankelijk is van omgevingsfactoren. Dat betekent dat jij voor 40% zelf invloed hebt op jouw geluksniveau. Er zijn verschillende strategieën die je zelf makkelijk kunt toepassen om gelukkiger te worden. Aan de hand van een presentatie en verschillende filmpjes werden deze strategieën besproken. Voorbeelden van strategieën zijn dankbaarheid uitspreken, het opschrijven van dingen die jou gelukkig maken, goed voor jezelf zorgen op het gebied van voeding en sport en het verbeteren van je sociale relaties.

  Veel van deze strategieën zijn goed uit te voeren en nemen niet veel tijd in beslag. Zo is het bijvoorbeeld bewezen dat als je twee weken lang elke avond opschrijft wat jou die dag blij heeft gemaakt, je daar nog maanden een hoger geluksniveau door ervaart! En iemand een berichtje of kaartje sturen om die persoon ergens voor te bedanken, is natuurlijk ook zo gebeurd. Het leuke is dat je er iemand anders blij mee maakt, maar er dus zelf ook gelukkiger van wordt! De studenten kregen deze strategieën niet alleen te horen, zij konden door verschillende opdrachten direct een aantal strategieën toepassen.

  Voor veel studenten was het een verrassing wat zij zouden gaan meemaken, maar iedereen ging enthousiast naar huis. Een interessante en inspirerende avond!

  img_7417

   

  img_7416